Drukuj
Utworzono: czwartek, 24, maj 2012

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 współfinansowane ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, ul. 29.Listopada 10, 22-600 Tomaszów Lubelski:


1. Stanowisko pracy:

Pracownik socjalny – posiadający kwalifikacje zawodowe określone w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 roku, Nr 175, poz. 1362)

Stosunek pracy: umowa o pracę w wymiarze ½ etatu.

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wykształcenie wyższe I ( licencjat) lub II stopnia (magisterskie) - na kierunku praca socjalna.

 • nieposzlakowana opinia;

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (jedn. Tekst w Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.)

 • znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887),

 • umiejętność pracy w zespole pracowników;

 • umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.

 • dyspozycyjność, mobilność, dobry stan zdrowia umożliwiający pracę w terenie,

 • doświadczenie w pracy .

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

Do zadań pracownika socjalnego należy upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji oraz świadczenie pracy socjalnej- wobec uczestników projektu, jak również wobec innych klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, a w szczególności:

 • wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,

 • współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,

 • organizowane różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,

 • zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

 •  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, działającymi przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

5. Wymagane dokumenty:

 1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie,

 2. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 3. kserokopia dowodu osobistego,

 4. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru obowiązującego,

 5. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

 6. oświadczenie o niekaralności, złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń,

 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 8. referencje poświadczające staż pracy, praktyki zawodowe itp.

 9. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

 10. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul.29.Listopada 10, 22-600 Tomaszów Lubelski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” do dnia 31 maja 2012 roku (decyduje data faktycznego wpływu do ośrodka).

Informujemy, że nawiążemy kontakt jedynie z wybranym kandydatem.


Celina Koperwas

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej.

 

Tomaszów Lubelski 24.05.2012 r.

 

2011.
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker and Free Joomla Templates